Zpět na úvodní stranu

Depo Karlov

V roce 2012 byla schválena výstavba depa Karlov. Trolejbusy novou technickou základnu využívají od srpna 2014 namísto staré vozovny v Cukrovarské ulici. Nově vybudované autobusové a trolejbusové depo patří k nejmodernějším ve střední Evropě.

Průběh výstavby a zprovozňování:

 • 02/2014 - Práce na trolejovém vedení
 • 27.5., 30.5.2014 - Zkušební jízdy trolejbusů
 • 7.6.2014 - Den otevřených dveří v novém depu
 • 7.6.2014 - Prohlídka dokončeného depa
 • 22.8.2014 - Stěhování trolejbusů z vozovny Cukrovarská na Karlov
 • 23.8.2014 - Provozní změny u trolejbusů po převedení do depa Karlov
 • 29.8.2014 - Slavnostní otevření depa
 • 29.8.2014 - Prohlídka depa v plném provozu
 • Den otevřených dveří v novém depu

  Sobota 7.6.2014 je hlavním dnem oslav 115 let MHD v Plzni. Při této příležitosti je široké veřejnosti zpřístupněno kromě tramvajové vozovny Slovany a inteligentního dispečinku právě i nově vybudované depo Karlov. Z nového depa lze volně přejít do areálu Škody Transportation, který je tento den také volně přístupný. Jednotlivá depa a centrum města spojují zvláštní autobusové linky. Mezi Techmanií a novým depem na Karlově se mohou návštěvníci přepravit hybridním nebo bateriovým autobusem od Škody Electric. Do vozoven i areálu Škody se mezi 9. a 17. hodinou přišlo podívat minimálně 15 tisíc lidí (nad očekávání pořadatelů). Celá akce byla perfektně zorganizovaná a navíc se vyvedlo krásné počasí. Plzeň se v tento den stala cílem pro dopravní fandy (nejen) z České republiky či Slovenska. Podrobnosti o všech akcích pořádaných k 115. výročí MHD v Plzni (např. i noční prohlídky staré vozovny Cukrovarská) naleznete na této stránce.

  V době dne otevřených dveří novou technickou základnu nepoužívají ani autobusy, ani trolejbusy, proto jsou sem dovezeny zástupci jednotlivých typů vozidel. Přehlídka současných vozidel probíhá v hale krytého odstavu vozidel (8.-12. stopa). Trolejbusy bez dieselagregátu musejí být na místo dotaženy na tyči, protože trolejové vedení v areálu depa ještě není zkolaudováno Drážním úřadem a proto nemůže být pojížděno. Nemožnost využívat troleje v novém depu zhatila plány na provoz historických trolejbusů Tatra T400 či 15 Tr #464. Do areálu technické základny byla v předchozích dvou týdnech dopravena historická vozidla PMDP čekající na renovaci (např. 14 Tr #429, 15 Tr#414). Tato vozidla stojí na 12. stopě ve východní části severní haly. Několik současných autobusů a trolejbusů je pro lepší představu o velikosti budov umístěno do hal lehké údržby. Vozidla se v halách téměř ztrácí. Pro veřejnost jsou přístupné všechny objekty depa, kromě těžké údržby, části zkušební trati a administrativních budov (tj. např. i výpravna). V severní hale je mezi 4. a 7. stopou umístěno občerstvení, WC a další zázemí pro návštěvníky. Do jižní haly lehkých oprav jsou umístěny panely s informacemi o novém depu a výstava o MHD přesunutá sem z mázhausu plzeňské radnice.

  Škoda 14 TrM ev.č. 446 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Přehlídka provozních trolejbusů v depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 497 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 V novém depu byl vystaven i vůz 504. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v novém depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 546 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Přehlídka provozních trolejbusů v depu Karlov. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v depu Karlov. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v depu Karlov. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v novém depu Karlov. - 7.6.2014 Škoda 15 Tr ev.č. 414 v depu Karlov. - 7.6.2014 Vozidla čekající na renovaci - 15 Tr #414 a 14 Tr #429. - 7.6.2014 Karosa ŠM 11 v čele budoucích historických vozů PMDP. - 7.6.2014 Škoda 9 Tr ev.č. 323 vystavená v depu Karlov. - 7.6.2014 Vystaven byl i vůz typu Karosa B 732, který v Plzni v květnu skončil svůj provoz. - 7.6.2014 Den otevřených dveří v depu Karlov. - 7.6.2014 Mezi návštěvníky zavítal i generální ředitel PMDP Mgr. Michal Kraus. - 7.6.2014 Karosa ŠD 11 spolu s dalšími historickými vozy v depu Karlov. - 7.6.2014 Jižní hala lehké opravy. - 7.6.2014 Do haly lehké opravy byla umístěna výstava k 115 letům MHD (z mázhausu radnice). - 7.6.2014

  Plán depa Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014 Panely o novém depu Karlov. - 7.6.2014

  nahoru

  Prohlídka dokončeného depa

  Při dnu otevřených dveří se naskýtá první možnost si dokončené depo projít a prohlédnout. V podvečerních hodinách probíhá prohlídka depa pro pozvané hosty, při které jsou zpřístupněny i přes den uzavřené haly těžké údržby. V následujících řádcích si depo ještě bez provozu MHD zkusíme po jednotlivých celcích prohlédnout. Prohlídka depa v ostrém provozu je k dispozici ve spodní části.

  Nová technická základna se nachází v areálu Škody v místě bývalé lokomotivky nedaleko Borské ulice. Areál depa lze rozdělit na dvě části - halové objekty (východní část) a vnější odstav autobusů (západní část). Ve východojižní a severovýchodní části areálu jsou umístěna parkoviště pro zaměstnance (pro automobily i jízdní kola) a plocha pro odpadové hospodářství. Na východ od halových objektů se nachází krytá zkušební trať. S ní sousedí nejvýchodnější část celého depa, administrativní budova. Celý areál depa zaujímá prostor 11,6 ha. Depo je koncipováno s výhledem na 50 až 70 let, pojme více vozidel než PMDP provozují v současnosti (aktuálně 198 vozidel (111 autobusů a 87 trolejbusů), kapacita depa je až cirka 310 vozidel (175 autobusů a 136 trolejbusů)). Depo se řadí k nejmodernějším svého druhu ve střední Evropě.

  Plán depa Karlov. - 7.6.2014

  Do areálu depa povedou dva vjezdy, jeden z ulice Emilova, druhý z ulice Na Pomezí. V červnu 2014 je hotov vjezd Emilovou ulicí. Hned za vrátnicí Emilova se na pravé straně nachází měnírna. Pro nové depo musela být vybudována nová měnírna, nedaleká stávající měnírna Borská pole (na křižovatce Borská x Ke Karlovu) by zvýšenou zátěž nemohla zvládnout. Kvůli depu také vznikl nový napájecí úsek v Borské ulici. Po levé straně od hlavní komunikace spojující vrátnici a haly depa se nachází odstavná plocha pro autobusy a čeprací stanice, těmto částem se budeme věnovat na konci článku. Hlavní komunikace v depu se rozšiřuje na dva pruhy v každém směru, aby se zde mohla vozidla v případě potřeby objíždět. Rozdělují se i troleje, na obou párech trolejí ve směru do nitra depa, jsou instalovány natrolejovací stříšky. Tyto stříšky mohou využít například trolejbusy vyjíždějící od čerpací stanice. U stříšek se nachází první displej automatického navádění trolejbusů areálem depa.

  Systém automatického řízení provozu trolejbusů ve vozovně je světovým unikátem. Systém navržený a vyrobený společností Elektroline je založen na principu komunikace systému Vetra (používaný již nyní pro automatické přestavování výhybek dle zadané linky). Dispečer (resp. výpravčí) má o celé síti a pohybu vozidel v depu dokonalý přehled díky schématu s on-line polohou jednotlivých vozů. „Mozkem“ celého systému je centrální počítač. V tomto řídícím počítači jsou nahrané plány provozu vozidel, podle kterých probíhá automatické odstavování trolejbusů, případně také navigace k průjezdu myčkou či pracovištěm denního ošetření. Výpravčí do systému ručně zasahuje jen například v případě porouchaného trolejbusu. Běžný provoz je řízen automaticky. Po příjezdu trolejbusu k budově výpravny se na návěstidlech zobrazí číslo stopy a L nebo P (vlevo/vpravo), automaticky se přestaví výhybky a řidič může s trolejbusem odjet na určenou pozici. Obdobně probíhá i výjezd trolejbusů z depa. Pro usnadnění orientace personálu je v budově výpravny instalován počítač, který po zadání ev. čísla trolejbusu zobrazí jeho polohu v depu. Automatický systém řízení trolejbusů provoz ulehčuje a zrychluje. Tento, ani obdobný, automatický systém řízení provozu vozů, nebyl zatím v žádném trolejbusovém depu na světě v takovémto rozsahu instalován.

  Společnost Elektroline je dodavatelem i veškerých trolejových armatur a výhybek. V areálu depa je instalováno celkem 23 rozjezdových výhybek, všechny v tahovém provedení. Stejný počet je i sjízdných výhybek. Dalších 6 rozjezdových a 6 sjezdových výhybek je zapotřebí na křižovatkách k vjezdu do areálu (každý vjezd 3 a 3). Největší koncentrace výhybek je v centrálním prostoru mezi halami, zde se jeden pár trolejí dělí pomocí 14 výhybek do jednotlivých hal. Na každé troleji do haly nalezneme ukazatel s číslem stopy a ukazatel napětí. Každá trolej má v hale svoji napájecí sekci. Mezi 4. - 7. stopou jsou v hale MH1 umístěny ještě další (výhybkami nepropojené) troleje, nad každou řadou odstavených vozidel, sloužící při startování trolejbusů.

  Vrátnice Emilova. - 7.6.2014 Sekční dělič ve vrátnici vozovny. - 7.6.2014 Budova měnírny. - 7.6.2014 Troleje zleva vedou od vrátnice Na Pomezí. - 7.6.2014 Trolejové armatury dodává společnost Elektroline. - 7.6.2014 Natrolejovací stříšky pro trolejbusy s dieselagregátem. Počet pruhů vozovky umožňuje bezproblémové objíždění vozidel zastavujících u výpravny. - 7.6.2014 Natrolejovací stříšky a displej navádění trolejbusů. - 7.6.2014 Rozšířený prostor pro odstav vozidel u výpravny. - 7.6.2014 Rozšířený prostor pro odstav vozidel u výpravny. - 7.6.2014 Rozšířený prostor pro odstav vozidel u výpravny. - 7.6.2014 Prostor mezi halami přezdívaný „Václavák“. - 7.6.2014 V koridoru mezi halami se troleje dělí pomocí 14 výhybek. - 7.6.2014 V koridoru mezi halami se troleje dělí pomocí 14 výhybek. - 7.6.2014 Prostor mezi halami je označovaný jako „koridor“ nebo „Václavák“. - 7.6.2014 V koridoru mezi halami se troleje dělí pomocí 14 výhybek. - 7.6.2014 Každá stopa trolejbusů je číslovaná. - 7.6.2014 Ukazatel čísla troleje a sekční dělič je umístěn na každé troleji do haly. - 7.6.2014 Sekční dělič a ukazatel napájení troleje ve výjezdu z haly krytého odstavu. - 7.6.2014 Severní zhlaví trolejbusového depa. - 7.6.2014 Nejsevernější část nového depa. Výjezdy z hal krytého odstavu. - 7.6.2014 Napájecí bod umístěný v oblouku. - 7.6.2014 Komunikace ze severního zhlaví k výpravně. - 7.6.2014 Komunikace ze severního zhlaví k výpravně. - 7.6.2014 Trolej ze severního zhlaví zpět ke koridoru umožňuje otáčení trolejbusů v depu. - 7.6.2014

  Plán trolejové sítě v depu Karlov. - 29.8.2014

  Jižní hala je tvořena lehkou údržbou B a těžkou údržbou. Mezi těmito provozy je zastřešený koridor. Hala lehké údržby B je koncipována pro menší a střední opravy autobusů a trolejbusů, s částečnou nutností pomocných demontáží a montáží vozidel či agregátů. Pro opravy jsou zde vybudovány jak montážní jámy (kontrolní kanály) pro přístup pod vozidlo , tak lávky pro práce na střeše vozu. Montážní jámy jsou vybavené přípojkami elektro a stlačeného vzduchu, výměnou vzduchu uvnitř kanálu a možností osazení pojízdného kanálového zvedáku, kde jsou instalovány zařízení pro diagnostiku vozidel a agregátů po opravě před předáním zákazníkovi (př. brzdová stolice). V hale LOB jsou dvě linie pracovišť - východní se stáními podélnými a západní s šikmými (5 šikmých trolejových stání). Pro snažší manipulaci s vozidly jsou zde připraveny mobilní zvedáky. Součástí haly je akumulátorovna, výměníková stanice a stanoviště olejového hospodářství. Akumulátorovna slouží pro dobíjení akumulátorů, je vyhotovena jako samostatný vestavek s nucenou výměnou vzduchu, veškeré instalace jsou v provedení do výbušného prostředí.Olejové hospodářství zaujímá severní část haly. Jedná se o samostatný vestavek s výměnou vzduchu pro skladování náplní pro opravovaná vozidla a agregáty včetně rozvodů do výdejního pultu. Na vestavku skladu náplní je umístěn výdejní pult náplní vybavený čepovacími pistolemi a čtečkou čipových karet napojenou do evidenčního systému pro registraci výdejů náplní. Hala LOB poslouží pro menší a střední opravy vozidel, montáž a demontáž agregátů na opravy či repase. Pracoviště haly LOB zaujímá cca 6 370 m2 (108 x 59 m).

  Nejvyšší čísla stop 18 a 19 (čísla 15 - 17 nejsou zatrolejovaná) patří trolejím vedoucím do jižní haly lehké údržby. - 7.6.2014 Skládací vrata do nových hal. - 7.6.2014 Olejové hospodářství. - 7.6.2014 Dobíjecí stanice akumulátorů. Výměníková stanice. Jedna z výhybek v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Šikmé troleje v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Šikmé troleje v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Uchycení trolejí v hale. - 7.6.2014 Jižní hala lehké údržby. - 7.6.2014 Jižní hala lehké údržby. - 7.6.2014 Jižní hala lehké údržby. - 7.6.2014 Mobilní zvedáky vozidel. - 7.6.2014 Autobusy vystavené v jižní hale lehké údržby. - 7.6.2014 Jižní výjezd z hal lehké a těžké údržby. - 7.6.2014 Pohled na jížní část depa spolu s parkovištěm pro zaměstnance. - 7.6.2014

  Ve východní části jižní haly je prostor pro těžkou údržbu a související dílny. Nejblíže centrálnímu koridoru nalezneme box ručního mytí. Vozidlo se zde může na hydraulickém zvedáku zvednout a čistí se pomocí teplé nebo studené tlakové vody ze zařízení typu WAP. Znečištěná voda z čištění motoru a dalších částí vozidla odtéká do jímky s nepropustným dnem, odkud je přečerpávána do středového kanálu a dále do čističky odpadních vod Rebeka, která je k boxu mytí přidružena.

  S boxem ručního mytí sousedí dílny těžké údržby. Zde jsou pro údržbu k dispozici např. montážní jámy, mobilní zvedáky, ale i jeřáb s nosností 3 tuny. Jeřáby jsou vybaveny i další haly opravny. Nachází se zde také další místní sklad materiálu. Každý provoz má svůj sklad materiálu, mimo to je pro celé depo ještě centrální sklad, který se nachází nedaleko dílen těžké údržby. V blízkosti centrálního skladu se nachází přidružené provozy jako truhlárna, či dílna pro práci s pneumatikami. Tyto provozy ještě nejsou vybaveny zařízením, některé stroje se sem přestěhují ze staré vozovny Cukrovarská. S těžkou údržbou sousedí ještě dva boxy lakovny. V koridoru mezi jižními halami jsou umístěny dva portálové jeřáby. Dílny těžké údržby budou sloužit autobusům a trolejbusům, v budoucnu lze předpokládat i využití pro údržbu tramvají (údržba tramvají zatím není předmětem dohody), i když v areálu celého depa není ani jedna kolejnice (v blízkosti depa vede jen zkušební železniční/tramvajová trať Škody Transportation). Tramvajová vozidla budou z tramvajové vozovny Slovany přepravována na podvalnících, v areálu depa Karlov jsou pro manipulaci s tramvajemi připraveny vozíky o nosnosti 6 tun. V hale těžké opravny a hale LOB je zřízeno první patro s několika kancelářemi.

  Ve východní části s jižní halou těžké údržby sousedí zkušební trolejbusová trať. Tato trať pokračuje při severní hale až na severní zhlaví depa. Celá zkušební krytá trolejbusová trať měří více než 250 metrů a jedná se o jedinou používanou krytou zkušební trať pro trolejbusy v Evropě (např. v brněnské vozovně Komín je také krytý koridor pro testy trolejbusů, ale místo pro testování se v praxi používá jen pro odstav vozidel). Trať se bude využívat pro ověřování jízdních vlastností trolejbusů a například k vykonávání technicko-bezpečnostní zkoušky po dílenské prohlídce apod. Testy zde mohou bezpečně probíhat bez ohledu na počasí.

  Koridor mezi jižními halami. - 7.6.2014 Box ručního mytí vozidel. - 7.6.2014 Box ručního mytí. Pro čištění spodku vozu je box vybaven zvedáky. - 7.6.2014 Hala těžké údržby. - 7.6.2014 Sloupy připomínají původní halu lokomotivky. - 7.6.2014 Jeřáb v hale těžké údržby. - 7.6.2014 Jeřáb v hale těžké údržby. - 7.6.2014 Montážní jáma. - 7.6.2014 Hala těžké údržby. Hala těžké údržby. Sklad materiálu. - 7.6.2014 Sklad materiálu. - 7.6.2014 Lakovna vozidel. - 7.6.2014 Lakovna vozidel. - 7.6.2014 Strop lakovny. - 7.6.2014 Zkušební trolejbusová trať (pohled z poloviny trati). - 7.6.2014 Zkušební trolejbusová trať (pohled z poloviny trati). - 7.6.2014 Zkušební trolejbusová trať (pohled od konce trati). - 7.6.2014

  V nejvýchodnější části areálu depa se nachází administrativní budova, která zajišťuje nutné zázemí pro chod areálu. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny šatny a sociální zařízení pro zaměstnance údržby a místnosti pro archivaci dokumentů. Přízemí je vyčleněno pro technické místnosti (rozvodna napětí, trafo, záložní zdroj UPS, strojovna vzduchotechniky,...). V další části podlaží je situována kantýna. Výdejna jídel nabízí teplé i studené pokrmy. V jižním křídle budovy je v přízemí umístěn sklad pracovních oděvů (vč. uniforem pro řidiče). Ve druhém nadzemním podlaží je situováno školicí středisko pro řidiče. K dispozici je konferenční i počítačová učebna. V severní části se nachází ošetřovna a šatny řidičů MHD. Třetí nadzemní podlaží zahrnuje především kanceláře technicko-hospodářských pracovníků. U administrativní budovy jsou průchody do areálu Škody Transportation, mimo jiné k parkovištím pro zaměstnance depa a i k samotnému vchodu do administrativní budovy.

  Vjezd do opravárenského závodu z areálu Škody. - 7.6.2014 Vjezd do opravárenského závodu z areálu Škody. - 7.6.2014 Administrativní budova je situována východně od depa. - 7.6.2014 Prostor budoucí kantýny. - 7.6.2014

  Severní hala se skládá z hal pro krytý odstav trolejbusů a lehké opravny A. Nejvýchodnější, 13., stopa je určena pro úklid vozidel. Stopy 8-12 a 4-7 slouží pro odstavování trolejbusů. V blízkosti 4.-7. průjezdné stopy jsou instalovány slepé (výhybkami nepropojené) troleje, sloužící při zapínaní trolejbusu. Troleje tak vedou nad každým pruhem odstavených vozidel (celkem 12 párů trolejí v blízkosti 4.-7. stopy), mezi 8-12 stopou zatím přidané nepropojené troleje nejsou. Mezi odstavovanými vozidly je zboku ponechán dostatečný prostor pro průchod. Mezera mezi vozy je předepsaná i z bezpečnostních důvodů, aby se v případě požáru oheň z vozu na vůz šiřil obtížněji. Zastřešený odstav trolejbusů je výhodnější například při zimním startování vozidel.

  Krytá stopa č. 13 bude sloužit pro úklid vozidel. - 7.6.2014 Krytá stopa č. 13 bude sloužit pro úklid vozidel. - 7.6.2014 Haly jsou přirozeně prosvětleny střešními okny. - 7.6.2014 Hala krytého odstavu trolejbusů. - 7.6.2014 Přední část krytého odstavu trolejbusů při dni otevřených dveří posloužila cateringu. - 7.6.2014 Hala krytého odstavu trolejbusů. Vlevo si všimněte slepého ukončení páru trolejí. - 7.6.2014

  Jižní křídlo severní haly patří lehké opravně A. Druhá a třetí vrata (stopy 1 + 2) vedou do myček. Dvojice kartáčových myček je schopna umýt až 160 vozidel denně. Vestavek s myčkami je projektovaný jako samonosná konstrukce z panelů. Pro oddělení prostoru strojního mytí se značným hlukem a objemem vodní mlhy od provozu lehkých oprav byla zvolena konstrukce využívaná v chladírenském průmyslu. Myčka je napojena na čističku vody s recirkulací. U myčky se nachází čtečky čipových karet řidičů a vozidel.

  Samotné pracoviště lehkých oprav A je určeno pro malé opravy bez nutnosti pomocných montáží a demontáží vozidel a agregátů. V severní části jsou vybudovány montážní kanály vybavené přípojkami elektro a stlačeného vzduchu. Hala je vybavena centrálním přímým odsáváním výfukových zplodin. Prostor pracoviště lehké opravny A činí přibližně 3 894 m2 (118 x 33 m). Obdobně jako hala lehkých oprav B bude i tato opravna využívána jak trolejbusy, tak autobusy.

  Severní hala lehké údržby. Stopy 1 a 2 vedou do myček vozidel. - 7.6.2014 Třetí stopa směřuje do haly lehké údržby, čtvrtá už do krytého odstavu. - 7.6.2014 Informace o hale lehkých oprav. - 7.6.2014 Kartáčová myčka. - 7.6.2014 Myčky vozidel v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Myčka vozidel. - 7.6.2014 Konstrukce před myčkou vozidel v hale lehkých oprav. - 7.6.2014 Hala lehkých oprav s několika vystavenými trolejbusy, které se v prostoru celé haly téměř ztrácí. - 7.6.2014 Trolejbusy 25 Tr vystavené v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Trolejbusy 25 Tr vystavené v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Trolejbusy 25 Tr vystavené v hale lehké údržby. - 7.6.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 523 vystavená na montážní jámě. - 7.6.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 523 vystavená na montážní jámě. - 7.6.2014 Odsávání výfukových zplodin v hale lehkých oprav. - 7.6.2014 Odsávání výfukových zplodin v hale lehkých oprav. - 7.6.2014 Nádrž v severní části depa. - 7.6.2014

  Plocha pro vnější odstav autobusů nabízí 165 míst rozdělených do sektorů označených písmeny a čísly (A-K). Každý vůz má na odstavné ploše svoje stálé místo.Odstavnou plochou pro autobusy (mezi sektory F a G) vedou troleje směřující k vrátnici Na Pomezí. V opačném směru troleje vedou přes čerpací stanici, aby zde mohly trolejbusy v případě potřeby dotankovat palivo do dieselagregátu. Čerpací stanice je vybavena čtyřmi stojany (ve staré vozovně Cukrovarská byly jen dva). Na ostrůvcích mezi odstavnými sektory jsou umístěny sloupky předehřevu motorů a centrálního vzduchového rozvodu. U odstavné plochy se nachází budova výpravny, podrobnosti o ní jsou k dispozici zde.

  Odstavná plocha pro autobusy. - 7.6.2014 Troleje vedou přes odstavnou plochu autobusů k budovanému výjezdu do ulice Na Pomezí. - 7.6.2014 Čerpací stanici mohou díky páru trolejí snadno využívat i vracející se trolejbusy při dotankování nafty pro dieselagregát. - 7.6.2014 Čerpací stanice situovaná u západního vjezdu. - 7.6.2014

  Odstavnou plochou se vracíme k vrátnici Emilova, kde naše procházka depem končí. Na závěr tedy ještě několik údajů o technické základně Karlov. Celé depo je vybaveno elektronickým zabezpečovacím zařízením a požární signalizací. Na depo dohlíží více než dvě stovky kamer napojených i na Městskou policii. V areálu depa pracuje celkem 213 zaměstnanců, z toho 150 mechaniků. Při projektování depa byl kladen důraz na eliminaci míst, kde by docházelo ke křížení pohybu vozidel. V místech s pravděpodobností krátkodobé akumulace vozidel (např. u výpravny) je komunikace rozšířena na dva pruhy v každém směru.

  S využitím materiálů PMDP, Škoda City Service

  nahoru

  Stěhování trolejbusů z vozovny Cukrovarská na Karlov

  V pátek 22.8.2014 se trolejbusy stěhují z vozovny Cukrovarská do depa Karlov. Kromě 54 trolejbusů vyjíždějících do ulic při prázdninové výpravě se stěhují i všechny další trolejbusy, které zůstaly ve vozovně. Nepojízdné trolejbusy byly na Karlov přetaženy už v předchozích dnech. Kromě vozidel se ze staré vozovny stěhuje i vybavení. Stroje, náhradní díly, pneumatiky, nábytek a další, se musí přestěhovat spolu s trolejbusy. Během dopoledne i odpoledne tak mezi Cukrovarskou a Karlovem pendlují vozidla společnosti Bammer Trade (příp. další stěhovací vozy).

  Ranní výjezd trolejbusů probíhá z vozovny Cukrovarská, trolejbusy na dělených směnách po skončení ranní špičky zatahují ještě do Cukrovarské. Zde řidiči vybraných směn převezmou jiný vůz či pokračují s vozem z ranní směny do depa Karlov. Přesun probíhá bez cestujících po trase vozovna Cukrovarská, Presslova, Doudlevecká, Prokopova, Americká, Tylova, Koperníkova, Borská, Emilova až do depa Karlov (3,4 km). Před cestou řidiči nastaví cíl MANIPULAČNÍ JÍZDA. Celkově je během rána a dopoledne i s pomocí záloh na Karlov přepraveno až 20 vozů. Na odpolední špičku vyjíždí zbývající trolejbusy z vozovny Cukrovarská. Po skončení odpolední špičky budou všechny spoje zatahovat do vozovny Cukrovarská, kterou pouze projedou a zamíří na Karlov. Toto opatření je nutné pro dodržování jízdních řádů, kde se počítá se spoji zatahujícími do vozovny Cukrovarská (grafikony zohleďňující depo Karlov začnou platit o den později, 23.8.). Mezi 17. a 20. hodinou se do nového depa stěhuje nejvíce trolejbusů, a to celkem 31 vozů. Během večera postupně svoji službu na lince končí další vozy. Posledními trolejbusy, které se z Cukrovarské na Karlov stěhují jsou 24 Tr #501 a 499. Vůz 501 ze směny 13/3 je posledním pravidelným spojem, který do vozovny Cukrovarská zatahuje. Na dojezd posledního spoje čeká osádka vozu 499, kam byl přestěhován inventář z výpravny. Vůz 499 je tak posledním trolejbusem ve vozovně Cukrovarská. V 0:56 (23.8.2014) opouští vůz areál vozovny a vydává se vstříc depu Karlov. Ve vozovně Cukrovarská už není ani jeden vůz MHD. Podrobněji je průběh posledního dne trolejbusů ve vozovně Cukrovarská, i plány dalšího využití opuštěného areálu, zmapován v rubrice Aktuálně.

  Letecký pohled na vozovnu Cukrovarská v poslední den, kdy v ní jsou trolejbusy deponovány. - 21.8.2014 Vůz 501 po vykonání nočního služebního vozu (odvoz řidičů do vozovny z rozjezdu nočních linek ve 3:40 od Mrakodrapu) vyčkává v Černické ulici na svůj odjezd v 4:13 jako první 13 do Černic. - 22.8.2014 Hodinky ukazují 4:16 a z vozovny Cukrovarská do ulic vyjíždí první ranní trolejbusy. Dnes naposledy. Na snímku vyjíždí z haly denní údržby 538. - 22.8.2014 Během cca 80 minut opustí při prázdninové výpravě vozovnu Cukrovarská 53 trolejbusů. - 22.8.2014 Při posledním ranním výjezdu z vozovny Cukrovarská je zachycen vůz 517 čekající na odbočení do Doudlevecké. - 22.8.2014 Jedním z prvních trolejbusů přesunujících se v pátek ráno z vozovny Cukrovarská na Karlov se stala 446. - 22.8.2014 Vůz 549 dosloužil na směně 15/10 a po průjezdu vozovnou Cukrovarská zamíří na Karlov. Na snímku opouští areál vozovny spodní vrátnicí. - 22.8.2014 Vozy 529 a 522 čekají v Cukrovarské ulici na vjezd do vozovny. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 sjíždí na odstavnou plochu. - 22.8.2014 Posledním trolejbusem v dílnách vozovny Cukrovarská se stala 21 Tr #487. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 437 vracející se z 14/2 přijíždí k spodní odstavné ploše vozovny Cukrovarská. - 22.8.2014 Trolejbusy odstavené ve vozovně Cukrovarská v poslední den provozu této vozovny. - 22.8.2014 Trolejbusy na odstavné ploše čekají na výjezd na odpolední směnu. Při návratu z odpolední pak už jen starou vozovnou projedou a zamíří na Karlov. - 22.8.2014 Posledním trolejbusem vyjíždějícím z vozovny Cukrovarská na pravidelný denní spoj se stal vůz 443 na směně 13/14 ve 13:48. Pro úplnost dodejme, že krátce před půlnocí ještě vozovnu opustil spoj linky 15 sloužící převážně pro rozvoz řidičů. - 22.8.2014 Stěhování nábytku do vozu 444. - 22.8.2014 Před prázdnou halou lehké údržby stojí 499. Tento vůz vyčká na průjezd posledního trolejbusu z linky, následně se do něj přestěhují věci z objetku a odjede na Karlov. Bude to tedy poslední vůz, který opustí vozovnu Cukrovarská. - 22.8.2014 Vůz 443 zastavil na opuštěném „hřišti“. - 22.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 opouští vozovnu Cukrovarská a vydává se vstříc depu Karlov. - 22.8.2014 Kolem 18. hodiny se v krátkém sledu z Cukrovarské na Karlov stěhovalo hned několik trolejbusů zatahujících z denních linek. Na snímku jsou při stěhování v Presslově ulici zachyceny vozy 541 a 519. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 v 18:24 opouští areál vozovny Cukrovarská. Kromě trolejbusů projíždějících vozovnou je v celém areálu už jen jeden trolejbus - 24 Tr #499, který vyčkává na průjezd posledního nočního spoje. - 22.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 435 vyjíždí vstříc depu Karlov. - 22.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 542 zatáčí k vrátnici Presslova. - 22.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 501 ze směny 13/3 je posledním trolejbusem, který přijel do vozovny Cukrovarská. Je 0:40 a vůz už má nastavený cíl MANIPULAČNÍ JÍZDA, se kterým projede centrem města do nového depa na Karlově. - 23.8.2014 Vůz 499 po průjezdu zcela prázdným „hřištěm“ pózuje ve vrátnici Presslova. Jedná se o poslední trolejbus, který opouští starou vozovnu. Trolejbus projíždí bránou vozovny v 0:56, tímto okamžikem se definitivně uzavírá jedna éra v historii plzeňských trolejbusů. - 23.8.2014

  Jako první trolejbus z pravidelné linky se do depa stěhuje vůz 524 ze směny 11/6. Bránou depa Karlov projíždí v 7:17. Během dne se depo zaplňuje dalšími a dalšími trolejbusy. V novém depu příjíždějící trolejbusy navigují zaměstanci PMDP. Na průjezd trolejbusů sítí výhybek dohlíží i pracovníci horního vedení. Řidiči zatím výhybkami projíždí velmi opatrně. Záložní trolejbusy hradící poruchy už jsou odpoledne připraveny na Karlově. První noc trolejbusů v novém depu přišla vyfotografovat regionální média. Depo Karlov je počínaje tímto dnem v plném provozu MHD, tedy autobusů a trolejbusů. V průběhu dalších dnů se z Cukrovarské na Karlov bude stěhovat další vybavení, především z dílen.

  Hodinky ukazují 7:17 a do depa Karlov právě přijíždí první trolejbus, který se po skončení ranní směny otočil přes starou vozovnu. Jedná se o vůz 524 ze směny 11/6. Tato směna se s novým depem stane minulostí, bude přeznačena na 18/1. - 22.8.2014 Hodinky ukazují 7:17 a do depa Karlov právě přijíždí první trolejbus, který se po skončení ranní směny otočil přes starou vozovnu. Jedná se o vůz 524 ze směny 11/6. Tato směna se s novým depem stane minulostí, bude přeznačena na 18/1. - 22.8.2014 Nejvíce trolejbusů do depa Karlov zamířilo mezi 17. a 19. hodinou. - 22.8.2014 Trolejbusy byly v depu Karlov při stěhování navigovány zaměstnanci. - 22.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 522 projíždí novým depem. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 484 čeká na odbočení k depu Karlov. Zatímco trolejbusy se v novém depu teprve budou zabydlovat, autobusy jej využívají už více než měsíc. - 22.8.2014 Vůz 493 zatáčí k cíli své cesty - depu Karlov. - 22.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 přijíždí do depa Karlov. - 22.8.2014 Vůz 531 ze směny 15/7 čeká na odbočení k novému depu. - 22.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 531 Emilovou ulicí přijíždí do nového depa na Karlově. - 22.8.2014

  nahoru

  Provozní změny u trolejbusů po převedení do depa Karlov

  Změna vozovny přináší i změny v organizaci provozu trolejbusů. Od 23.8.2014 platí nové grafikony zohledňující depo Karlov. Spoje vyjíždějící z depa začínají v zastávce Techmania. Cílovou stanicí pro spoje 10X - 18X je také stanice Techmania, příp. Ke Karlovu. U většiny linek dochází, v porovnání s vozovnou Cukrovarská, k prodloužení vzdáleností mezi výjezdem z depa a první zastávkou dané linky. Polohy spojů zůstaly nezměněny, pouze byly vlivem delšího přesunu prodlouženy směny řidičům.

  Výjezdy trolejbusů ze staré vozovny Cukrovarská probíhaly po trase Heldova/Presslova - Doudlevecká - Prokopova a dále po svoji trase na Americké (linky 11, 12, 15, 16)/Goethově (13, 14). Výjezd trolejbusů směr Černice (10, 13)/Doudlevce (14) probíhal po trase Heldova/Presslova - Doudlevecká a dále po svojí trase. Ve směru do centra byla první zastávkou po výjezdu z depa stanice U Radbuzy (dříve U trati), ve směru Černice/Doudlevce, pak Zimní stadion. Tyto zastávky byly zároveň cílové pro spoje označené číslem linky a písmenem X (10X - 18X), tedy spoje zatahující z linky do vozovny. Z konečných zastávek pokračovaly spoje do vozovny Cukrovarskou ulicí. Všechny trolejbusové spoje vyjíždějící z vozovny na linku a naopak odbavovali ve všech zastávkách po trase.

  Výjezdy trolejbusů z depa Karlov vedou ulicemi Borská, Koperníkova, Tylova a Americká. Počáteční zastávkou je stanice Techmania. Trolejbusy odbavují ve všech zastávkách na trase. Borskou ulicí přes zastávku Techmania vyjíždí z depa všechny trolejbusy denní výpravy (linky 10-18). Některé spoje linek 12, 15 a 16 jsou ukončené v zastávce Mrakodrap. Z této zastávky pokračují bez cestujících na kruhový objezd na Americké třídě, kde se otočí a ze zastávky Mrakodrap pokračují v opačném směru (tj. na Bory, Borská pole nebo Novou Hospodu). Jeden z ranních spojů linky 11 směřuje Koperníkovou ulicí přímo k CAN. Ostatní výjezdy na linku 11 ráno zpravidla ještě vykonají jedno kolo na lince 18.

  Kvůli novému depu dochází u většiny trolejbusových linek k prodloužení vzdálenosti mezi vrátnicí depa a první zastávkou linky. U vozovny Cukrovarská se jednalo o minimálně 280 metrů (linky 10, 13, 14 zastávka U Radbuzy), nejčastěji ale 840 metrů (linky 11 (18), 12, 15, 16 zastávka Mrakodrap) či maximálně 1110 metrů (linky 11, 12, 15, 16 (17) zastávka Pařížská). V novém depu je nejkratší vzdálenost 900 metrů k zastávce Techmania (linky 15, 17, 18) (zastávky Karlov a Ke Karlovu, které jsou depu nejblíže nelze počítat, neboť přes ně spoje vyjíždějící z vozovny neprojíždí), 1 430 metrů k zastávce Jižní předměstí (linka 16), 1 900 metrů k zastávce Tylova (linky 11, 12) a 2 740 metrů k zastávce Goethova/Prokopova (linky 10, 13 a 14). Vzhledem k prodloužení vzdáleností a tedy i jízdních dob potřebných k přesunu trolejbusu z depa na linku dochází k úpravě začátků a konců směn řidičů MHD. Při zachování současných poloh spojů tedy dochází k prodloužení směn řidičů - dřívější začátky a pozdější konce. U linky 13 první spoj z depa vyjíždí již kolem 4. hodiny, naopak poslední spoj 13 do depa přijíždí až po 0:40. U linek 10, 13 a 14 by přesuny z/do depa usnadnila trolejbusová trať v ulicích U Trati a Borské. Tato trať je již částečně vybudována, chybí úsek mezi křižovatkou U trati x Na Belánce a Borská x Němejcova. Čeká se na rekonstrukci Borské ulice, při které bude komunikace rozšířena (více podrobností o stavbě na stránce TT v ulici U Trati a Borské). Vybudováním trati by se linkám 10, 13 a 14 zkrátila vzdálenost k první zastávce z 2 740 m (zastávka Prokopova) na 2 340 m (zastávka U Radbuzy). Při výstavbě trati v Borské ulici bude předěláno trolejové vedení v křižovatce Borská x Němejcova, mimo jiné přibyde oblouk pro pravé odbočení z Borské ulice na náměstí Českých bratří. Tento oblouk ulehčí najíždění trolejbusům linky 16 na Bory (úspora 2,8 km oproti současnému stavu s otáčením u Mrakodrapu).

  Vůz 455 v první den provozu trolejbusů z depa Karlov zachycen v Emilově ulici. - 23.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 455 zatáčí z Emilovy do Borské. - 23.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 546 v první den provozu trolejbusů z depa Karlov opouští brány depa. - 23.8.2014 Vůz 546 vyjíždí z depa Karlov na odpolední část směny 16/16. - 23.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 546 zatáčí do Borské ulice. - 23.8.2014 Vůz 521 se láme při zatáčení do Borské ulice. - 28.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 528 vyjíždí z depa Karlov na linku 12. - 28.8.2014 Vůz 446 vyjíždí z depa Karlov. - 28.8.2014 Vůz 525 zatáčí do Borské ulice. - 28.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 535 na spoji linky 12 ukončeném v zastávce Mrakodrap, odkud bude vůz pokračovat na Novou Hospodu. - 28.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 zatáčí z Emilovy do Borské. - 28.8.2014 Vůz 484 projíždí křižovatkou Borská x Emilova. - 28.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 495 vyjíždí z depa Karlov na odpolední směnu 13/14. - 28.8.2014 Vůz 437 opouští depo Karlov aby odjel do centra nahradit porouchaný vůz. - 10.9.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 550 zachycena v Borské ulici při výjezdu z depa na linku 10. - 12.9.2014 Vůz 517 vyjíždějící na směnu 15/7 zachycen při změně cíle Mrakodrap na Borská pole. - 26.8.2014 Vůz 536 na spoji vyjíždějícím z depa Karlov. Spoj končí v zastávce Mrakodrap, na kruhovém objezdu se bez cestujících otočí a dále bude pokračovat jako linka 12 na Novou Hospodu. - 26.8.2014 Vůz 496 vyjíždějící na linku 13 obsluhuje zastávku Mrakodrap. - 26.8.2014

  Některé spoje zatahující do vozovny jsou obdobně jako při výjezdech rozděleny na dva samostatné spoje s otočením na Americké (př. u linky 16 Sídliště Bory - Mrakodrap, Mrakodrap - Techmania). Trolejbusy zatahující do depa mají jako svůj cíl stanici Techmania (po odbavení v této stanici se cíl změní na vozovna). Výjimkou je několik spojů linek 15 a 18, které zatahují od Borských polí a jejich konečnou stanicí je tak zastávka Ke Karlovu. Trolejbusy by mohly obsloužit ještě zastávku Karlov, nicméně by se jednak hůře zařazovaly do jízdního pruhu k odbočení do Emilovy ulice k depu a v případě mimořádnosti by nemohly využít záložní vjezd ulicí Na Pomezí (zastávka Karlov je sitována mezi oběma vjezdy). U trolejbusů zatahujících z centra je rozdíl mezi poslední zastávkou a vjezdem do depa ještě markantnější, z poslední zastávky Techmania k vjezdu do depa ujedou prázdné trolejbusy přes 840 metrů (u vozovny Cukrovarská byl rozdíl od poslední zastávky cca 340 metrů). Zastávka Karlov se nachází až za odbočením do Emilovy ulice (spojnice k depu), v prostoru křižovatky ani na vjezdu do depa nebylo žádné nástupiště při výstavbě zhotoveno. Situaci by mohlo zlepšit alespoň obsluhování zastávky u autosalonu (za odbočkou k stavebnímu SOU), která je od vjezdu do depa vzdálena cca 330 metrů. Zastávkový záliv zde je sice v obou směrech vybudován (od rekonstrukce komunikace), vozidla MHD jej ale neobsluhují. Trolejbusy zatahující do depa (10X - 18X) odbavují ve všech zastávkách po trase, od běžné trasy své linky se dělí za zastávkou U Radbuzy (10X, 13X, 14X), Muzeum (13X), U Práce (11X, 12X), CAN Tylova (11X, 12X), Tylova (16X) a samozřejmě Techmania (15X, 17X, 18X) příp. Ke Karlovu. Výhodou zátahů do nového depa je, že zatahující vozidla ještě obslouží centrum města.

  Vůz 490 se v ranním slunci otáčí na kruhovém objezdu na Americké, aby se vydal jako 16X do depa Karlov. - 25.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 488 jako 14X projíždí po Americké třídě. - 25.8.2014 Vůz 451 zatahující z linky 10 do depa Karlov obsluhuje zastávku Tylova. - 3.9.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 485 jako 12X zatáčí z Tylovy do Koperníkovy ulice. Jedná se o jeden z mála spojů, který z linky 12 zatahuje ve směru od Zátiší (Nové Hospody).- 10.9.2014 Spoje zatahující z centra do depa Karlov jsou označeny cílovou stanicí Techmania. To je i případ vozu 494 vracejícího se z linky 13. - 25.8.2014 Vůz 544 zatahující z linky 12 do vozovny Karlov zachycen na mostě Ivana Magora Jirouse. - 25.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 490 na spoji 13X zachycena v předposlední zastávce na své trase - Jižní předměstí. - 25.8.2014 Vůz 515 na 12X dojel v zastávce Jižní předměstí běžný spoj 15. - 25.8.2014 Vůz 449 při zátahu využívá trolejový oblouk od Borských polí do depa. - 25.8.2014 Kloubové trolejbusy směřují Borskou ulicí do vozovny. - 26.8.2014 Trolejbusy 525 a 523 z Borské ulice zatáčí k depu Karlov. - 26.8.2014 Vůz 519 zatahuje z linky 14 do depa Karlov. - 26.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 520 zachycena při podvečerním návratu do depa Karlov. - 26.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 455 v čele vozidel směřujících Borskou ulicí do depa Karlov. - 26.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 543 směřuje do depa Karlov. - 25.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 543 směřuje do depa Karlov. - 25.8.2014 Vozy 482, 485 a 446 vracející se z linek zachycené v areálu depa Karlov. - 28.8.2014 Vůz 495 zatáčí k depu Karlov. - 28.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 528 v Borské ulici odbočuje k novému depu. - 28.8.2014 Vůz 484 s cílem 15X Ke Karlovu zachycen v ulici U Nové Hospody. - 28.8.2014

  Nárůst manipulačních kilometrů při přesunech z/do vozovny u trolejbusů a také autobusů nutí na jiných místech optimalizovat provoz MHD. Ročně vlivem depa Karlov najezdí autobusy a trolejbusy o 300 000 km více (z celkových 15 071 000 km, které plzeňská MHD ročně ujede). Změny pro ušetření vozokilometrů kvůli novému depu vstoupily v platnost v předstihu 15.12.2013. U trolejbusů dochází ke zkrácení vybraných spojů linky 13 ve špičce pracovního dne z točky K Losiné na točnu Čechurov. U tramvají je pak například v sedle pracovního dne mírně prodloužen interval mezi spoji.

  Od zahájení provozu v novém depu dochází k přeznačení směn linky 18. Ty byly vedeny jako dělené směny linky 11 (11/5 a 11/6), nyní jsou vedeny jako dělené směny přímo linky 18 (tedy 18/1 a 18/2) - 11/5 > 18/2 a 11/6 > 18/1. Kurz 18/2 v odpolední špičce vykonává dvě kola na lince 11. Z linky 18 se tak stala plnohodnotná linka, která už není zajišťována jen přejezdy z linky 11.

  Vůz 459 z depa Karlov vyjíždí na směnu 18/1 (dříve 11/6). - 28.8.2014 Vůz 446 zatahuje ze směny 18/2 (dříve 11/5) do depa Karlov. - 26.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 459 zatahuje z linky 18 do depa. - 28.8.2014 V zastávce CAN Husova předjíždí 481 vůz 452. Vůz 452 na 18/2 vykonal dvě kola na lince 11 a nyní čeká na odjezd jako linka 18. Vzhledem k tomu, že směna 11/5 je přeznačena na 18/2, jezdí během odpolední špičky na lince 11 hned dva vozy s kurzovým číslem 2 (11/2 a 18/2). - 10.9.2014

  nahoru

  Slavnostní otevření depa

  V pátek 29.8.2014 probíhá slavnostní otevření depa Karlov. V plném provozu autobusů i trolejbusů je depo už týden (resp. provoz autobusů více než měsíc), do 29.8. se ale musela přestěhovat těžká údržba. Od tohoto termínu je tedy depo Karlov, oficiálně, v kompletním provozu. Depo se otevírá za účasti vedení jednotlivých firem, politiků a novinářů. Po prezenci hostů začíná slavnostní otevření po 10. hodině. Na pódiu se vystřídají primátor města Plzně Martin Baxa, náměstek primátora Miloslav Šimák, generální ředitel PMDP Michal Kraus, generální ředitel Škoda Transportation Josef Bernard, generální ředitel Škoda City Service Marek Herbst a ředitel Bammer Trade Luboš Pašek. V 10:25 je slavnostně přestřižena páska a depo oficiálně otevřeno. Ředitel Škody Transportation následně předává symbolické klíče od nového depa primátorovi, generálnímu řediteli PMDP a ředitelům firem Škoda City Service a Bammer Trade. Pro hosty je připraveno občerstvení a také komentované prohlídky nového depa, především hal lehké a těžké údržby a zkušební trolejbusové tratě. Prohlídek je v plánu celkem 5, poslední začíná ve 12:40. Hosté si v depu Karlov mohou prohlédnout také dovezené trolejbusy z produkce Škody Electric - 27 Tr pro Sofii a 31 Tr pro Bratislavu.

  Slavnostní otevírání depa Karlov - prezence hostů. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Slavnostní přestřižení pásky (zleva náměstek primátora pro dopravu Miloslav Šimák, primátor města Plzně Martin Baxa, generální ředitel PMDP Michal Kraus, generální ředitel Škoda Transportation Josef Bernard, generální ředitel Škoda City Service Marek Herbst a ředitel Bammer Trade Luboš Pašek). - 29.8.2014 Generální ředitel PMDP Michal Kraus se symbolickým klíčem od nového depa. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Komentované prohlídky areálu nového depa. - 29.8.2014 Komentované prohlídky areálu nového depa. - 29.8.2014 Slavnostní otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Vystavený 50. (poslední) trolejbus 27 Tr pro Sofii. - 29.8.2014 Vystavený 50. (poslední) trolejbus 27 Tr pro Sofii. - 29.8.2014 Vystavená 31 Tr pro Bratislavu (č. 28). - 29.8.2014 Vystavená 31 Tr pro Bratislavu (č. 28). - 29.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 520 vystavená při otevírání depa Karlov. - 29.8.2014 Vozy 520 a 502 pózují v hale MH2. - 29.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 502 vystavená spolu s autobusy v hale MH2. - 29.8.2014 Autobusy jsou při slavnostním otevření umístěny i v hale MH1, kde jsou obvykle deponovány jen trolejbusy. - 29.8.2014

  nahoru

  Prohlídka depa v plném provozu

  Týden po přestěhování trolejbusů do depa Karlov pojďme nahlédnout do areálu depa již plně využívaného vozidly MHD. V této prohlídce už nebudou uváděny podrobnější informace o vybavení jednotlivých hal a provozů, tyto informace jsou uvedeny v prohlídce dokončeného depa.

  Plán celého areálu. - 29.8.2014

  Hala lehké údržby B je zčásti obsazena vozidly s poruchou či poškozením. Pro případná další porouchaná vozidla je zde ještě dost místa. V šikmé části stání se v přední části opravují autobusy, v zadní části (dále od koridoru) pak trolejbusy. Z trojice montážních kanálů v levé části haly je jeden využíván pro autobusy, dva pak pro trolejbusy. Celá hala je na pohled čistá, díky skříním s vybavením mezi jednotlivými pracovišti odpadá mechanikům nutnost zbytečně delší chůze. Obdobně to vypadá i v hale lehkých oprav A. V této hale ale ještě probíhají práce na úpravě myček pro vozidla MHD. Vozidla jsou zatím v případě potřeby umývána jen ručně.

  Škoda 21 Tr #483 odstavená v hale LOB. - 29.8.2014 Škoda 21 Tr #483 odstavená v hale LOB. - 29.8.2014 Hala LOB (lehká opravna B). - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 s rozbitým sběračem a zadním sklem odstavená v hale lehkých oprav. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 529 odstavená v hale lehkých oprav. - 29.8.2014 Vůz 512 na montážní jámě. - 29.8.2014 Vůz 512 na montážní jámě. - 29.8.2014 Vozy 512 a 529 v hale lehkých oprav. - 29.8.2014 Testovací zařízení brzd. - 29.8.2014 Pohled na trolejbusy z montážní lávky. - 29.8.2014 Pohled na trolejbusy z montážní lávky. - 29.8.2014 Solaris Urbino 18 #542 na montážní jámě. - 29.8.2014 Hala LOB (lehká opravna B). - 29.8.2014 Trolejbusy odstavené v hale LOB (lehká opravna B). - 29.8.2014 Vůz 489 v hale LOB. - 29.8.2014 Vůz 489 v hale LOB. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 540 v hale lehkých oprav. - 29.8.2014 Vůz 497 ve společnosti zvedáků v hale LOB. - 29.8.2014 Vůz 497 ve společnosti zvedáků v hale LOB. - 29.8.2014 Autobusy v hale lehkých oprav. - 29.8.2014

  Provoz dílen těžké údržby se teprve rozbíhá. V jednom z lakovacích boxů je nanášen lak na 21 Tr ev.č. 479 (velká prohlídka). V jedné z hal těžké údržby stojí autobus č. 476. Jinak jsou těžké opravny zatím prázdné. Do depa už jsou přestěhovány stroje z původních dílen v Cukrovarské. Regály ve skladech materiálu už jsou také zaplněné.

  Koridor mezi jižními halami. - 29.8.2014 Lakovna v depu Karlov. - 29.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 zachycena v lakovně. - 29.8.2014 Škoda 21 Tr ev.č. 479 zachycena v lakovně. - 29.8.2014 Pohled na chodbu v jižní hale nového depa. - 29.8.2014 Montážní jáma v hale těžkých oprav. - 29.8.2014 Vůz 476 zachycen v hale těžkých oprav. - 29.8.2014 Vůz 476 zachycen v hale těžkých oprav. - 29.8.2014 Na Karlov se přesunuly původní stroje z dílen v Cukrovarské. - 29.8.2014 Centrální sklad. - 29.8.2014 Dílna pro práci s pneumatikami. - 29.8.2014 Truhlárna. - 29.8.2014

  Severní haly krytého odstavu zaplnily trolejbusy. Vzhledem k prázdninové výpravě zůstává během dne ve vozovně větší počet trolejbusů (z 87 vozů je vypravováno 56). Trolejbusy jsou při běžném provozu odstavovány v halách MH1 (manipulační hala 1 - stopy 4-7) a MH2 (stopy 8-11), kvůli slavnostnímu otevření byly všechny trolejbusy umístěny do haly MH1. Trolejbusy jsou odstavovány na obě strany od průjezdné stopy, prostřední pruh je většinou ponechán volný pro průjezd. V odstavování provozních trolejbusů v depu není pevně stanovený pořádek, narozdíl od autobusů, kdy má každý autobus na odstavné ploše svoje stálé místo. U trolejbusů je praktikováno pouze odstavování vozidel stejného typu do jedné řady, nicméně ani toto není pravidlem. Ve staré vozovně Cukrovarská také nebyla stanovena přesná místa pro odstavování vozidel dle ev. čísla. V hale MH1 jsou deponovány také trolejbusy 14 Tr #454 a 456, které byly vyřazeny z provozu a čekají na přesun k novému majiteli. V okolí 12. stopy v hale MH2 mají svoje útočiště historická vozidla PMDP (včetně vozů čekajících na renovaci). Stopa č. 13 je určena pro úklid vozidel. Dle původních plánů zde měl probíhat úklid jak autobusů, tak trolejbusů, v praxi zde ale bude probíhat jen úklid trolejbusů. Úklid autobusů (grunty) bude prováděn na „0. stopě“ (první vjezd do haly LOA).

  Pohled na halu LOA (lehká opravna A). - 29.8.2014 Úklid vozidel ve 13. stopě. - 29.8.2014 Trolejbusy odstavené v hale MH1 (manipulační hala 1). - 29.8.2014 Trolejbusy odstavené v hale MH1 (manipulační hala 1). - 29.8.2014 Vůz 437 v čele odstavených trolejbusů 14 TrM v depu Karlov (všimněte si, že trolej je slepě ukončena). - 29.8.2014 Seřazené trolejbusy v depu Karlov. - 29.8.2014 Vozy 544, 488 a 521 v novém depu Karlov. - 29.8.2014 Vůz 443 jako jedna z 14 TrM zaparkovaných v depu Karlov. - 29.8.2014 Vozy 457 a 547 odstavené pod střechou v depu Karlov. - 29.8.2014 Vůz 535 v depu Karlov. - 29.8.2014 Vůz 535 v depu Karlov. - 29.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 zachycena v hale MH1 depa Karlov. - 29.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 450 zachycena v hale MH1 depa Karlov. - 29.8.2014 Do depa Karlov jsou převezeny i vyřazené trolejbusy 14 Tr #454 a 456. - 29.8.2014 Do depa Karlov jsou převezeny i vyřazené trolejbusy 14 Tr #454 a 456. - 29.8.2014 Škoda 26 Tr ev.č. 534 jako jeden z trolejbusů odstavených v hale MH1. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 536 odstavená v novém depu Karlov. - 29.8.2014 Seřazené trolejbusy v depu Karlov. - 29.8.2014 Trolejbusy odstavené v novém depu Karlov. - 29.8.2014 Trolejbusy odstavené v hale MH1 (manipulační hala 1). - 29.8.2014 Škoda 9 Tr v čele historických vozidel PMDP. - 29.8.2014 Škoda 9 Tr v čele historických vozidel PMDP. - 29.8.2014

  Pracoviště výpravny poskytuje dokonalý přehled o dění v depu. Díky kamerám a systému Vetra lze během velmi krátké doby najít každý trolejbus v areálu. Na vstupu do výpravny je umístěna obrazovka, kde se po zadání čísla trolejbusu zobrazí informace o místě jeho odstavení v depu. Na výpravně je také možné zobrazit aktuální polohy vozidel ve městě jako na inteligentním dispečinku. Mírným nedostatkem budovy výpravny jsou úzké chodby, ve kterých se lidé špatně vyhýbají. Přitom zrovna ve výpravně je velká frekvence pohybu řidičů a dalších zaměstnanců.

  Budova výpravny autobusů a trolejbusů. - 7.6.2014 Úzká chodba v budově výpravny. - 29.8.2014 Pracoviště trolejbusové výpravny - k dispozici jsou zde záběry z kamer, mapa s polohou vozidel (jako na inteligentním dispečinku apod.). - 29.8.2014 Schéma trolejbusové sítě v depu Karlov. - 29.8.2014 Klíčky od vozidel v trolejbusové výpravně. - 29.8.2014 Po zadání ev. čísla trolejbusu se na obrazovce ukáže jeho poloha (viz text v levém horním rohu - TB 455 se nachází v parkovací řadě 7, na pozici 5P). - 29.8.2014

  Trolejbus po příjezdu z linky do depa projíždí po hlavní komunikaci od vrátnice Emilova k výpravně. U výpravny se na displejích zobrazí číslo stopy, kam má trolejbus zajet, písmeno L nebo P (levá/pravá strana) a díky systému Vetra se automaticky na danou stopu přehodí výhybky po trase. Vůz je navigován až na určenou pozici pro odstavení. V případě kontroly podvozku vůz projede přes halu lehké opravny A (kde na kanálu proběhne kontrola), přes severní zhlaví objede halu a přijede zpět k centrálnímu koridoru mezi halami, kde následně zamíří do haly krytého odstavu. Výjezd z haly lehké údržby B vede přes jižní zhlaví, zkušební trolejbusovou trať, dále na severní zhlaví a k centrálnímu koridoru mezi haly. Výjezd trolejbusu z haly krytého odstavu je ještě jednodušší, vůz po průjezdu severním zhlavím depa zamíří kolem severní haly a odstavné plochy autobusů rovnou k vrátnici Emilova. Výjezd Emilova zatím společně používají autobusy i trolejbusy, po dokončení výjezdu Na Pomezí zůstane Emilova pro trolejbusy a autobusy se přesunou do výjezdu Na Pomezí. I výjezd do ulice Na Pomezí bude zatrolejován pro případ nehody či jiné mimořádnosti v Emilově ulici.

  Škoda 24 Tr ev.č. 504 přijíždí kolem odstavné plochy autobusů k výpravně. - 29.8.2014 Škoda 24 Tr ev.č. 504 přijíždí kolem odstavné plochy autobusů k výpravně. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 odstavená před výpravnou kvůli slavnostnímu otevírání depa (aby zatahující trolejbusy nerušily průběh otevírání). - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 odstavená před výpravnou kvůli slavnostnímu otevírání depa (aby zatahující trolejbusy nerušily průběh otevírání). - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 v čele trolejbusů odstavených před výpravnou kvůli slavnostnímu otevírání depa (aby zatahující trolejbusy nerušily průběh otevírání). - 29.8.2014 Vůz 527 zatáčí do centrálního prostoru mezi halami. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 projíždí centrálním koridorem mezi halami. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 projíždí centrálním koridorem mezi halami. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 zatáčí na čtvrtou stopu. - 29.8.2014 Vůz 485 zachycen v centrálním koridoru mezi halami. - 29.8.2014 Sorka 480 pózuje na severním zhlaví depa Karlov. - 29.8.2014 Vůz 491 zachycen v depu Karlov v pozadí s halou Škoda Machine Tool. - 29.8.2014 Vůz 491 z depa Karlov vyjíždí na linku 14. - 29.8.2014 Vůz 491 z depa Karlov vyjíždí na linku 14. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 525 opustila severní halu a směřuje k výpravně a dále k výjezdu z areálu. - 29.8.2014 Škoda 14 TrM ev.č. 460 z depa Karlov vyjíždí na odpolední směnu. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 544 zachycena v areálu depa Karlov. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 544 zachycena v areálu depa Karlov. - 29.8.2014 Vůz 544 projíždí kolem autobusové odstavné plochy. - 29.8.2014 Vozy 504 a 496 odstavené na hlavní komunikaci v depu Karlov. - 29.8.2014 Vozy 504 a 496 odstavené na hlavní komunikaci v depu Karlov. - 29.8.2014 Škoda 27 Tr ev.č. 527 z depa Karlov směřuje na linku. - 29.8.2014 Čilý ruch na hlavní komunikaci v depu Karlov. - 29.8.2014 Škoda 25 Tr ev.č. 522 směřuje k vrátnici Emilova. - 29.8.2014

  Odstavná plocha je obdobně jako krytý odstav trolejbusů zaplněna více vozidly díky prázdninovému provozu. Pro parkování autobusů se využívá střední a východní část odstavné plochy. Horní část (u vrátnice Emilova) je využívána pro odstavování aut zaměstnanců PMDP a také je zde umístěno několik odprodaných autobusů čekajících na převoz k novému majiteli. Autobusy musí být po zaparkování na ploše zajištěny klíny.

  Autobusy zaparkované na odstavné ploše. - 29.8.2014 Autobusy zaparkované na odstavné ploše. - 29.8.2014 Autobusy odstavené v depu Karlov. - 29.8.2014 Autobusy odstavené v depu Karlov. - 29.8.2014 Vyřazené autobusy čekající na odvoz. - 29.8.2014 Plán stání autobusů v depu Karlov. - 29.8.2014 Čerpací stanice. - 29.8.2014 Solaris Urbino 18 #562 projíždí kolem čeprací stanice. - 29.8.2014 Prozatimní ukončení trolejí před vrátnicí Na Pomezí. - 29.8.2014 Prozatimní ukončení trolejí před vrátnicí Na Pomezí. - 29.8.2014

  S novou technickou základnou PMDP se zatím řidiči a další pracovníci sžívají. Tento proces bude trvat několik měsíců, poté bude možno objektivně zhodnotit výhody a nevýhody depa Karlov.

  nahoru

  Zpět do rubriky Tratě, infrastruktura